• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  10,459 10,503
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  15,300 14,689
  -1
  15,588,898
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  27,462 26,789
  -0.42
  9,373,048
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  9,703 9,400
  -0.4
  22,593,052
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  6,657 6,600
  3.82
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,204 8,122
  -4.99
  26,065,295
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,815 3,700
  1.12
  45,316,924
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  26,458 26,102
  -2.61
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  6,014 5,851
  -0.34
  48,306,590
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,743 4,753
  4.99
  22,580,857
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  30,282 30,068
  -2.02
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,201 7,150
  1.32
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  3,989 3,960
  -2.05
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  4,569 4,518
  -1.44
  14,817,239
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  7,801 7,650
  -4.23
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  46,685 46,200
  -1.32
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,804 4,738
  -4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  730 714
  -2.19
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  717 702
  1.3
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  7,503 7,334
  -3.02
  5,420,758
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  7,350 7,285
  1.25
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  18,676 17,902
  -2.21
  2,683,366
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,724 20,300
  0.45
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  75,917 76,500
  4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  52,817 52,822
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  15,605 14,920
  -4.04
  6,441,920
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  18,209 18,030
  3.42
  5,722,833
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  13,406 13,010
  -1.22
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  29,211 28,606
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  15,815 15,865
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,774 4,715
  0.26
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  19,886 19,352
  -2.89
  3,600,308
 • فلزات اساسی
  فرآور
  18,304 17,987
  -2.04
  5,184,263
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,951 5,800
  -4.39
  23,056,637
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  5,230 5,144
  -2.48
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  8,999 8,724
  -2.31
  15,524,624
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  10,006 9,969
  2.59
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  16,981 16,650
  -0.51
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  8,647 8,425
  -2.01
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  24,751 23,800
  -1.43
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  7,679 7,530
  -3.1
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  38,155 36,590
  -4.95
  3,828,112
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  80,172 82,500
  2.87
  180,549
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  20,068 19,160
  -3.27
  2,484,218
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  4,354 4,355
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  8,006 8,015
  4.99
  10,174,956
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  22,271 22,000
  -4.77
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  6,305 6,140
  -1.27
  6,485,192
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  4,478 4,489
  4.98
  54,455,627
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  18,179 18,179
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  7,135 7,199
  4.11
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  14,090 14,010
  -2.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  23,717 23,433
  -5
  0
 • مخابرات
  اخابر
  6,324 6,253
  -0.52
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  35,309 34,500
  -3.05
  4,570,091
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  14,555 14,923
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,365 4,301
  3.09
  76,721,043
 • فلزات اساسی
  فملی
  7,457 7,388
  1.86
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  7,404 7,329
  -0.91
  5,285,763
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  10,707 10,480
  -2.84
  6,379,887
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  30,191 30,257
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  12,241 12,100
  -4.17
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  29,872 30,105
  5
  1,416,383
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  25,213 24,405
  -4.33
  19,129,122
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  13,638 13,410
  -3.64
  5,105,354
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,984 3,869
  -3.4
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  21,991 21,991
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  11,068 10,800
  -0.53
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  24,114 23,620
  -2.16
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  14,135 14,175
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  10,306 10,363
  4.99
  7,703,162
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  109,701 109,008
  -3.42
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  27,572 27,501
  3.22
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  6,932 6,860
  0.73
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  42,519 42,990
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  19,086 19,135
  0.27
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  3,113 3,028
  -2.35
  33,307,344
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  15,253 15,611
  4.88
  392,995
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,039 2,973
  -4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  4,252 4,252
  4.99
  37,355,230
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  20,272 20,339
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  15,149 15,149
  5
  770,001
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  6,072 6,060
  2.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,863 6,872
  5
  4,001,615
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  15,442 15,299
  3.83
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  9,712 9,389
  0.02
  3,781,890
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  8,886 8,886
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  25,382 25,020
  -0.9
  2,577,682
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  12,998 12,657
  -1.99
  2,756,991
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  17,461 17,050
  -2.64
  2,949,296
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  19,687 19,199
  1.81
  10,130,701
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  21,893 21,700
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  13,048 13,108
  5
  5,781,628
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  13,380 13,380
  5
  6,060,569
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  6,022 5,950
  3.17
  15,952,443
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  4,711 4,601
  -2.21
  19,144,702
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,816 2,782
  -1.21
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  5,212 5,212
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  10,618 10,659
  4.99
  17,079,117
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  5,688 5,688
  4.98
  19,541,906
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  5,041 5,042
  5
  54,824,831
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  16,406 16,450
  4.57
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  7,182 7,000
  -1.05
  4,856,389
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  38,357 37,005
  -4.44
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  17,307 17,314
  5
  12,248,210
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  13,964 14,030
  4.56
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  5,820 5,651
  -2.35
  13,243,376
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  4,966 4,880
  -0.87
  2,914,905
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  16,384 16,240
  -2.93
  2,692,962
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  35,823 35,400
  3.05
  5,109,815
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,472 8,170
  -1.3
  36,020,404
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  6,746 6,650
  -2.98
  5,231,679
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  12,233 11,999
  -1.2
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  19,597 19,394
  -1.41
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  7,604 7,300
  -1.62
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  15,584 15,511
  3.99
  7,374,546
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  13,928 13,700
  0.04
  19,566,657
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  12,362 12,049
  -3.62
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  3,245 3,230
  0.78
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,388 6,393
  4.99
  25,882,100
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  14,551 14,400
  -3.63
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  29,057 28,700
  -3.21
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  8,534 8,422
  -0.67
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  8,468 8,543
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  3,303 3,253
  -0.67
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  6,010 6,054
  4.99
  61,781,903
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  39,142 38,500
  -3.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  9,692 9,400
  -0.82
  3,276,425
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  70,940 70,940
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  70,940 70,940
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  15,107 14,800
  0.28
  2,576,589
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  12,929 12,616
  -4.99
  12,929,904
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  25,341 25,344
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  61,112 61,112
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  61,112 61,112
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  61,112 61,112
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  61,112 61,112
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  15,885 15,355
  -5
  4,492,797
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  44,702 43,930
  -4.68
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  12,223 12,400
  -0.84
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  70,654 72,900
  1.42
  2,178,822
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  25,404 25,171
  -5
  4,013,152
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  50,534 50,572
  -0.03
  664,729
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  40,148 39,258
  -5
  4,826,888
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  18,580 18,690
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,539 4,400
  -3.7
  24,067,192
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  36,492 36,492
  5
  1,289,330
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  14,216 14,241
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  9,779 9,617
  -5
  17,368,674
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  35,325 35,424
  5
  994,584
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  14,782 14,782
  4.99
  5,426,846
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  7,349 7,190
  0.6
  29,910,866
 • منسوجات
  نبروج
  5,906 5,906
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  4,361 4,240
  -1.92
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  44,833 45,225
  5
  7,044,188
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  5,486 5,350
  0.21
  10,660,004
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  52,409 51,150
  -1.31
  1,662,229
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  44,654 42,710
  -3.25
  2,376,218
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  20,563 19,650
  -2.83
  9,023,496
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  30,866 29,600
  -3.1
  4,536,340
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  13,792 13,200
  -2.34
  3,144,307
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  123,434 122,002
  -0.82
  37,946
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  111,700 109,269
  -4.3
  136,221
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  15,104 14,750
  1.15
  8,145,053
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  21,589 20,937
  0.22
  3,298,457
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  39,165 37,900
  -0.46
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  52,558 51,548
  -5
  1,076,368
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  39,191 38,488
  -2.52
  2,073,780
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  26,058 25,400
  0.19
  9,799,566
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  17,426 17,627
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  74,425 73,126
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  34,785 34,787
  5
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  5,242 5,242
  4.99
  2,355,853
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  7,760 7,798
  5
  6,659,772
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  19,656 19,150
  -4.2
  2,679,127
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  6,482 6,482
  100
  175,370,936
 • قند و شکر
  قصفها
  58,714 57,500
  -3.79
  452,810
 • قند و شکر
  قزوین
  24,418 23,700
  -3.2
  917,647
 • قند و شکر
  قهکمت
  31,556 30,200
  -4.93
  1,541,547
 • قند و شکر
  قشهد
  22,114 21,602
  -0.44
  579,434
 • قند و شکر
  قلرست
  21,945 21,375
  -5
  1,637,804
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  89,013 89,000
  -0.34
  114,055
 • قند و شکر
  قمرو
  36,433 36,210
  -4.25
  648,346
 • قند و شکر
  قنیشا
  17,161 17,076
  -1.17
  5,748,271
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  31,483 31,333
  2.89
  5,307,345
 • قند و شکر
  قپیرا
  57,338 57,344
  5
  160,494
 • قند و شکر
  قثابت
  45,324 45,462
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  40,877 40,222
  -5
  5,085,181
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  23,374 22,700
  -1.9
  5,092,498
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  33,624 33,141
  -3.16
  1,326,606
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  21,108 20,634
  -5
  8,041,768
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  14,798 14,870
  4.44
  34,653,181
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  4,010 4,041
  4.99
  29,222,135
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  10,821 10,520
  -4.72
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  13,634 13,400
  -3.78
  6,040,005
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  21,449 20,457
  -5
  23,759,919
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  37,288 37,289
  5
  2,537,685
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  82,027 83,498
  5
  455,293
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  19,491 19,495
  5
  2,952,058
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  44,073 43,550
  -2.68
  465,081
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  68,009 69,000
  -0.95
  687,779
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  21,628 21,450
  4.12
  849,701
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  14,440 14,440
  5
  9,204,873
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  9,402 9,182
  -5
  8,739,963
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  15,865 15,730
  -4.99
  11,756,858
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  41,955 43,092
  5
  1,378,035
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  66,434 66,434
  5
  620,032
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  23,442 23,445
  5
  2,935,409
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  18,914 18,500
  4.57
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  27,598 27,598
  5
  1,112,305
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  80,026 80,000
  4.96
  27,062
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  56,494 55,839
  -5
  403,986
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  25,961 25,854
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  79,026 81,699
  1.1
  843,872
 • فلزات اساسی
  فلوله
  20,613 20,101
  -4.81
  10,841,607
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  6,815 6,800
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  20,752 20,262
  -0.07
  2,361,935
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  6,547 6,405
  1.23
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  6,538 6,312
  -3.68
  28,433,637
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  4,774 4,681
  1.3
  32,306,557
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  49,812 49,990
  -0.23
  989,802
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  11,617 11,207
  0.78
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  15,364 15,364
  5
  3,223,951
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  88,347 88,347
  5
  5,825,140
 • منسوجات
  نمرینو
  37,726 37,511
  -1.54
  500,826
 • فلزات اساسی
  فنوال
  10,464 10,492
  4.99
  9,815,893
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  43,322 43,689
  5
  122,822
 • فلزات اساسی
  فنورد
  54,552 54,900
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  28,384 28,384
  5
  338,430
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  85,456 87,997
  4.88
  2,776,856
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  6,266 6,287
  4.99
  41,196,889
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  5,056 5,056
  4.98
  1,382,078
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  17,187 16,840
  0.38
  3,982,251
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  51,658 52,010
  1.68
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  44,573 44,573
  5
  422,924
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  39,944 39,536
  -5
  4,645,828
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  17,393 17,393
  5
  11,353,508
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  2,469 2,410
  -4.33
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  5,594 5,450
  -2.63
  9,334,937
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  116,659 114,500
  1.72
  1,161,613
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  41,257 40,984
  -5
  1,916,970
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  61,537 61,537
  5
  4,282,323
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,816 3,730
  -4.14
  63,414,508
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  21,895 21,895
  5
  1,291,278
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  15,021 15,058
  5
  2,377,666
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  25,500 25,322
  -5
  3,183,716
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  33,091 32,000
  -2.78
  1,244,549
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  44,963 44,266
  0.7
  694,820
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  23,269 23,380
  5
  4,313,769
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  6,076 5,868
  0.02
  20,554,609
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  27,077 28,200
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  60,099 58,700
  -1.67
  661,708
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,546 8,311
  -2.69
  3,923,945
 • فلزات اساسی
  فسپا
  20,564 20,170
  -1.25
  3,378,029
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  109,209 107,300
  0.45
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  47,901 47,800
  4.09
  216,337
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  36,569 35,895
  -4.81
  2,370,940
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  17,934 17,545
  -2.49
  4,123,250
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  35,466 34,800
  -3.17
  2,215,628
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  11,636 11,647
  4.99
  2,984,673
 • قند و شکر
  قشکر
  25,135 24,556
  -2.1
  2,981,115
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  22,424 22,424
  5
  1,998,959
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  14,820 14,471
  -3.38
  6,600,908
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  121,470 121,503
  5
  331,708
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  13,176 12,945
  -3.68
  1,366,981
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  7,950 7,820
  2.71
  8,838,114
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  3,238 3,159
  -3.22
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  14,647 14,647
  5
  658,246
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  41,887 41,333
  -4.96
  816,461
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  85,472 85,300
  -3.05
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  7,953 7,901
  -4.99
  12,539,850
 • فلزات اساسی
  فسرب
  48,899 48,902
  5
  871,261
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  54,983 54,983
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  67,290 66,000
  -1.48
  143,546
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  218,193 218,207
  5
  65,084
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  20,274 19,900
  0.6
  3,544,706
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  2,755 2,700
  -3.19
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  49,030 48,409
  -3.38
  847,280
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  78,677 82,570
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  84,021 84,186
  5
  280,304
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  34,024 32,980
  -2.72
  1,666,898
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  30,999 30,999
  5
  445,540
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  30,560 30,562
  5
  1,733,583
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  25,261 24,691
  -1.07
  1,463,365
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  25,750 25,060
  -1.76
  3,585,104
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  12,026 12,027
  4.99
  7,610,098
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  16,361 15,900
  -4.55
  8,362,297
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  4,158 4,199
  3.86
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  11,980 11,998
  4.57
  7,424,030
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  3,104 3,044
  -4.46
  54,814,335
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  6,355 6,210
  0.53
  50,938,212
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  7,759 7,800
  3.6
  28,770,574
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  11,832 11,768
  1.54
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,200 8,120
  0.81
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  5,184 5,168
  -2.08
  0
 • مخابرات
  همراه
  16,571 16,510
  -0.69
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  3,285 3,286
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  13,409 13,409
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  69,006 66,899
  -3.6
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  15,479 15,800
  2.37
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  4,789 4,793
  4.99
  20,657,775
 • فلزات اساسی
  کاوه
  7,312 7,179
  -1.82
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  4,834 4,743
  2.95
  10,747,953
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  14,822 14,670
  -0.5
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  21,002 21,019
  5
  16,238,871
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  7,191 7,290
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,487 6,400
  -2.66
  3,315,667
 • محصولات شیمیایی
  جم
  16,662 16,600
  -1.32
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  14,429 14,420
  -0.65
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  6,258 6,220
  -1.18
  5,456,259
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  16,801 16,500
  2.03
  10,165,591
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  4,212 4,150
  -0.22
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  21,230 21,359
  4.94
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  8,566 8,450
  -2.12
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  8,104 8,000
  2.93
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  3,624 3,570
  -3.25
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  27,066 27,078
  5
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  10,109 10,000
  -1.94
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  23,274 22,222
  -2.13
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  16,448 16,448
  5
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  49,783 49,783
  5
  1,114,083
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  80,960 79,800
  -3.14
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,142 5,084
  -4.49
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  75,380 76,000
  1.01
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,444 5,400
  -0.02
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  18,808 18,600
  -0.35
  12,034,551
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  29,982 29,800
  -3.75
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  45,113 44,700
  -0.49
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  5,535 5,428
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  36,457 36,500
  -1.69
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,001,103 1,003,998
  0.21
  26,313
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  989,999 989,999
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  974,212 974,993
  0.78
  35
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  975,000 975,000
  0
  50
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  1,000,000 1,000,000
  0
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  971,000 971,000
  -0.5
  80
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  -0.57
  6
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  940,686 940,686
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  949,000 949,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  914,565 914,100
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  856,535 858,001
  -0.11
  245
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  1,000,007 1,000,000
  -0.88
  9,997
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  834,549 862,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  960,000 960,000
  4.17
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  823,881 823,010
  -1.27
  310
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  550,644 550,644
  0
  14
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,002 886,002
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  875,514 880,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  978,500 978,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  917,000 917,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  893,530 891,201
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  835,000 835,000
  5
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  920,000 920,000
  -3.26
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  1,004,899 1,004,899
  0
  4
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  895,000 895,000
  -3.35
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  38,816 38,500
  -3.73
  1,937,450
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  8,169 8,100
  -4.82
  42,544,467
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  6,410 6,440
  4.99
  21,224,715
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  32,805 32,953
  5
  2,587,725
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  5,900 6,050
  10.2
  16,581,812
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  14,073 14,158
  5
  22,649,239
 • فلزات اساسی
  فولای
  22,312 22,464
  5
  8,722,055
 • هتل و رستوران
  سمگا
  13,238 12,898
  0.45
  45,111,524
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  7,350 7,354
  5
  4,798,177
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  4,204 4,246
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  5,197 5,197
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  81,164 80,990
  -3.74
  3,163,322
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  25,360 25,156
  -5
  3,415,590
 • فلزات اساسی
  میدکو
  6,111 6,099
  0.43
  7,350,964
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  8,289 8,351
  4.99
  28,367,584
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,975 2,930
  -3.59
  460,223,419
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,217 3,140
  -1.1
  7,721,174
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  63,980 66,000
  2.36
  399,092
 • قند و شکر
  قشیر
  28,215 28,226
  5
  11,467,112
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  13,164 13,059
  1.49
  2,625,916
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  77,854 76,390
  0.34
  1,285,364
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  63,699 63,130
  0.59
  7,417,798
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  61,761 61,001
  2.23
  836,061
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  12,987 12,599
  -0.91
  17,145,597
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,529 6,425
  -4.13
  6,695,448
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  15,741 15,775
  5
  9,046,367
 • فلزات اساسی
  زنگان
  65,983 65,983
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  64,279 65,500
  -0.26
  1,162,810
 • فلزات اساسی
  فزرین
  16,233 15,841
  -4.31
  17,802,025
 • قند و شکر
  قچار
  45,256 45,330
  3.02
  477,966
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  58,761 59,215
  5
  4,033,099
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  6,299 6,300
  2.21
  8,876,260
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  17,183 17,078
  0.71
  4,222,787
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  17,347 17,369
  5
  4,931,670
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  21,381 21,381
  5
  497,959
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  14,478 14,251
  2.62
  15,433,756
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  30,347 30,000
  -1.93
  2,926,793
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  22,591 22,865
  4.99
  3,083,809
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  24,768 24,799
  4.99
  10,454,277
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  13,174 13,357
  0
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,984 5,945
  -0.8
  14,649,774
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  27,313 27,204
  -5
  3,190,226
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  42,058 41,798
  1.71
  2,761,426
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  6,592 6,596
  5
  8,475,614
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  33,323 33,323
  5
  5,752,613
 • فلزات اساسی
  ارفع
  8,870 8,847
  1.48
  16,751,019
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  17,164 17,007
  -4.99
  32,360,196
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  7,789 7,642
  -3.98
  10,518,487
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  33,249 32,991
  -4.09
  2,781,991
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  6,838 6,637
  -2.4
  9,225,716
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  55,279 55,406
  5
  8,555,999
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  46,433 46,433
  5
  429,052
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  15,446 14,899
  -0.53
  14,452,347
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  4,377 4,350
  -1.38
  11,410,454
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  21,350 21,099
  0.21
  3,571,601
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,002,862 1,000,011
  -0.02
  35
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  17,695 17,695
  5
  2,531,010
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  36,275 35,000
  -0.01
  4,742,170
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  64,866 65,187
  5
  2,756,964
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  13,006 12,802
  -4.57
  5,984,397
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  35,496 36,010
  5
  2,702,762
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  5,864 5,777
  -1.03
  17,430,731
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  16,988 17,540
  5
  8,568,532
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  40,901 40,498
  2.66
  3,033,199
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  39,279 39,179
  -3.14
  1,854,039
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  52,139 52,235
  -0.22
  249,176
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  5,068 4,960
  -2.46
  7,913,344
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  30,785 30,300
  -0.82
  1,897,336
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  14,442 14,290
  -2.34
  33,857,012
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  30,479 30,320
  4
  3,388,127
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  11,517 11,300
  2.52
  10,872,988
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,799 3,807
  4.99
  10,141,783
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  10,006 9,715
  -3.49
  7,447,637
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,938 3,940
  4.98
  110,629,192
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  993,972 993,972
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق99
  1,000,110 1,005,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  24,502 24,500
  -1.81
  1,088,803
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,010 1,000,000
  0
  387
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  30,173 30,229
  5
  3,515,113
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  15,353 15,654
  5
  12,391,856
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,002,037 1,000,160
  -0.18
  1,231
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  38,312 38,530
  1.66
  591,394
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  82,053 81,200
  -0.8
  982,528
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  64,719 64,720
  4.99
  1,416,877
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  40,295 40,295
  5
  10,428,177
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  1
  32
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  989,925 989,926
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  9,498 9,458
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  9,485 9,258
  -1.66
  22,161,449
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  60,932 60,965
  5
  3,587,231
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک