"رمپنا" در مدار نزولی

سهام گروه مپنا بعد از فاز اصلاحی بلند مدتی که از دی ماه سال 92 تا مرداد ماه سال 97 تجربه کرد، از تاریخ 97/5/9تحرکات صعودی بلند مدت را در پیش گرفت.

نوسانات صعودی نماد "رمپنا" در 2 سال اخیر موجب شد قیمت این سهم در تاریخ 99/4/21 به مرز 5400 تومان برسد اما پس از آن تحرکات نزولی این نماد آغاز شد و نمودار قیمتی آن در مسیراصلاحی قرار گرفت .
پس از افزایش سرمایه 48 درصدی قیمت این سهم بازهم روند نزولی در پیش گرفت به طوری که در قیمت 2100 تومان بازگشایی شد و با ادامه این روند به مرز 1400 تومان نیز رسید.
 
با توجه به نوع نوسانات اصلاحی و عمق آن، احتمال ادامه این روند و نزول بیشتر تا محدوده‌های 1275 تا 1258 وجود دارد که در صورت ادامه روند فعلی ورود قیمت این سهم به محدوده 1070 تا 1000 تومان نیز دور از انتظار نیست.
رشدهای قیمتی این نماد را پس از پایان روند اصلاحی با احتمال بیشتری می‌توان تخمین زد، این اصلاح می‌تواند مانند آخرین اصلاحی که در سال 92 تجربه کرد در قالب زمانی به روند خود ادامه دهد.
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه

99/12/18